Bibliografia

Znajdują się tu pozycje bibliograficzne, które wykorzystane zostały do opracowania koncepcji zawartych na tej stronie lub te, które zainspirowały autorów do takiego spojrzenia na internet i komunikację cyfrowo zapośredniczoną.

 

 1. Bartmiński J.,Językowy obraz świata, Lublin 1990.
 2. Barthes R., Retoryka obrazu, [w:] Ut pictura poesis, pod red. M. Skwara i S. Wysołuch, Gdańsk 2006.
 3. Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.
 4. Bąba S., Frazeologia polska. Studia i szkice, P. Fliciński, K. Skibski, Poznań 2009.
 5. Bauman Z., Płynna ponowoczesność, Kraków 2008.
 6. Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.
 7. Baylon Ch., Mignot X., Komunikacja, Kraków 2008.
 8. Benenowska I., Emocje w Internecie, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, pod red. K. Wojtczuk i A. Wierzbickiej, Siedlce 2004.
 9. Bereś W., Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa 2000.
 10. Biniewicz J., Dyskurs publiczny (na przykładzie internetowego portalu prasowego) w świecie Web 2.0, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na języki kulturę, red. A. Niekrewicz, B. Walczak, J. Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wlkp. 2014.
 11. Blackmore S.,Maszyna memowa, Poznań 2002.
 12. Bogunia-Borowska M., Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012.
 13. Braun J., Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo, Warszawa 2005.
 14. Burkacka I., Dlaczego pieseł i koteł są lepsze od psa i kota, a nieogar jest nie halo? Uwagi o nowszych neologizmach występujących w słownictwie młodzieżowym, [w:] Odkrywania słowa – historia i współczesność, Białystok 2015.
 15. Bystroń J., Komizm, Wrocław 1960.
 16. Cassirer E., Esej o człowieku, Warszawa 1998.
 1. Carr N., Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.
 2. Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 3. Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.
 4. Chrzanowska-Kluczewska E., „Gry językowe” w teoriach naukowych, [w:] Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997.
 1. Chyrzyński T., Język w Internecie: formalne, semantyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego i polskiego w komunikacji internetowej, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.
 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1996.
 3. Dawkins R.,Samolubny gen, Warszawa 1998.
 4. Diagnoza Internetu, red. K. Krejtz, Warszawa 2009.
 5. Dijk van J.,Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
 6. Dobrzyńska T.,Studia o metaforze, Warszawa 1994.
 7. Dohnal W., Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej, Poznań 2001.
 8. Dudek W., Międzynarodowe aspekty mass mediów, Katowice 1991.
 9. Duszak A.,Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 10. Dyskurs jako struktura i proces, pod red J. van Dijk, red, nauk. polskiego wydania T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.
 11. Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 12. Eriksen T. H., Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa 2003.
 13. Fauconnier G., Turner M.,Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów w gramatyce[w:] Językoznawstwo kognitywne II, pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Gdańsk 2001.
 14. Fischer O., Dowody na ikoniczność w języku, [w:] Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, E. Tabakowska (red.), Kraków 2006.
 15. Garczyński S., Anatomia komizmu, Poznań 1989.
 16. Gorlewska W., Emocje w sieci. Ekspresywność wybranych memów internetowych, [w:] Odkrywania słowa – historia i współczesność, Białystok 2015.
 17. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 18. Grabias S.,O ekspresywności języka, Lublin 1981.
 19. Goban-Klas T., Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, OBP Kraków 1978.
 20. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.
 21. Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.
 22. Gorlewska E., Emocje w sieci. Ekspresywność wybranych memów internetowych, [w:] Odkrywania słowa – historia i współczesność, Białystok 2015.
 23. Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 24. Grzenia, Komunikacja językowa w  Internecie, Warszawa 2006.
 25. Habermas J., Teorie działania komunikacyjnego, Warszawa 2002.
 26. Habrajska G.,Wpływ Internetu na typologizacje w języku [w:] Oblicza komunikacji I. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Wrocław 2005.
 27. Heinz A., Językoznawstwo ogólne, Kraków 1969.
 28. Ignatowicz-Skowrońska J., Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej polszczyzny, Szczecin 2008.
 29. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. nauk. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011.
 30. Język, dyskurs, społeczeństwo, pod red. L. Jasińskiego, Warszawa 2009.
 31. Język @ multimedia, pod red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 32. Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Wydawnictwo Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, Warszawa 2000.
 33. Juza M., Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4.
 34. Kalisz R.,Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego, Gdańsk 2001.
 35. Kamińska M., Flaming i trolling – kulturotwórcza rola konfliktu we wspólnocie wirtualnej, w: M. Wawrzak-Chodaczek, Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 36. Kamińska M., Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii, [w:] Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, pod red. W. Chyły, M. Kamińskiej, M. Kosińskiej, P. Kędziora, Poznań 2010.
 37. Kamińska M.,Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Poznań 2011.
 38. Keen A., Kult Amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 39. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.
 40. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, pod red. G. Hebrajskiej, J. Ślósarka, Kraków 2006.
 41. Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005.
 42. Kołowiecki W., Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637
 43. Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, pod red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 44. Komunikacja w dobie Internetu, pod red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 45. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych: język edukacja, semiotyka. Monografia, pod red. M. Filiciaka i G. Ptaszka, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 46. Kozioł-Chrzanowska E., Antyprzysłowia, memy, antyslogany. Kontrmówienie jako strategia komunikacyji, „Socjolingwistyka” 2014, nr 28.
 47. Langacker R. W., Wstęp do gramatyki  kognitywnej [w:] Językoznawstwo kognitywne. Wybór tekstów, pod red. W. Kubińskiego, R. Kalisza i E. Modrzejewskiej, Gdańsk 1998.
 48. Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 1995.
 49. Lewicki A., Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011.
 1. Libura A.,Amalgaty kognitywne. Powstanie i rozwój teorii integracji pojęciowej [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, pod. red. A. Libury, Kraków 2007.
 2. Media i społeczeństwo: nowe strategie komunikacyjne, pod red. M. Sokołowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Mass media w systemie komunikacji społecznej w Polsce, pod red. Kudłaszczyka, A. Małkiewicza, R. Karpińskiego, Wrocław 1995.
 4. McQuail D., Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 5. Morbitzrer J., Świat wartości w internecie, http://www.wsp.kraków.pl.
 6. Mrozowski M., Media masowe. Władza rozrywka, biznes, Warszawa 2001.
 7. Naruszewicz-Duchlińska, Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011.
 8. Niekrewicz A. A., Gry językowe-wizualne nadawców i odbiorców memów internetowych [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak, Krakór 2014.
 9. Niekrewicz A. A., Językowe sposoby zbiorowego kreowania bohaterów w memach internetowych [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, pod red. M. Hawrysz, M. Uździckiej, A. Wojciechowskiej, Zielona Góra 2015(a).
 10. Niekrewicz A. A., Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych 2015(b).
 11. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (red), Olsztyn 2006.
 12. ON OFF, „Kultura popularna” 2010, nr 1(27).
 13. Orłowska M., Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej [w:] Pedagogika społeczna, Toruń, 2001.
 14. Piekot T.,Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006.
 15. Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
 16. Pisarek W., O pojęciu funkcji w prasoznawstwie, [w:] Przekazy i Opinie, 1976.
 17. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowania, Warszawa 2008.
 18. Podracki J., E. Wolańska (red), Język w mediach elektronicznych, Warszawa 2008.
 19. Popielski K., Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, [w:] Wartości – człowiek – sens, pod red. K. Popielskiego, Lublin 1996.
 20. Porębski M., Ikonosfera, Warszawa 1972.
 21. Postman N., Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002.
 22. Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011.
 23. Rivers W. L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
 24. Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 2002.
 25. Słownik wiedzy o mediach, pod red. E. Chudzińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.
 26. Studia z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław
 27. Szpunar M.,Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.
 28. Szpunar M., Społeczna przestrzeń Internetu – Internet, jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – Komunikacja – Zdrowie. Wyzwania – Szanse –Zagrożenia , pod red. B. Aouil, W. Maliszewskiego, Toruń 2008.
 29. Świątek J., W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa, Kraków 1998.
 30. Tabakowska E.,Gramatyka i obrazowanie, Kraków 1995.
 31. Tabakowska E., Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2015.
 1. Tabakowska E. , Kognitywizm po polsku – wczoraj i dziś, Kraków 2004.
 2. Taylor J. R., Gramatyka kognitywna, Kraków 2007.
 3. Taylor L., Willis A., Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006.
 4. Tekst (w) sieci, pod red. D. Ulickiej, t. I-II, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 5. Thompson J. B., Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Wrocław 2001.
 6. Tokarski R., Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, „LingVaria” 2006, nr 1.
 7. Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważanie z perspektywy memetycznej, „Teksty z ulicy” 2012, nr 14.
 8. Wierzbicka A.,Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.
 9. Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.
 10. Wrycza J., Galaktyka języka Internetu, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2008.
 11. Wstęp do prasoznawstwa, pod red. J. Mądrego, Katowice 1982.
 12. Zaremba M., Memy internetowe (2010-2011), [w:] „Media i społeczeństwo” 2012, nr 2.
 13. Zawisławska M., Metafora w języku nauki, Warszawa 2011.